Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:
I. Typ placówki

     Dom Pomocy Społecznej w Borówku (DPS) działa na podstawie Decyzji nr 7/1 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 maja 2008 roku. Wojewoda zezwala prowadzić DPS dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn oraz kobiet.
 
II. Historia DPS

     Dom Pomocy Społecznej został utworzony w 1945 roku przez siostry zakonne „Józefitki” i przez siostry był prowadzony do 1946 roku. Następnie został przejęty przez instytucję świecką. Na początku, chwilowo był zlokalizowany w dworku mrodzkim w Brzozowie gm. Bielawy, a potem został przeniesiony do Borówka do zabudowań dziewiętnastowiecznego dworku Meisnerów. Był przeznaczony dla osób starych i samotnych.
W latach 1987 - 1994 został zmodernizowany i rozbudowywany, ale już dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W 2001 roku ponownie zmieniono jego typ - dla osób przewlekle psychicznie chorych.

III. Misja i cele
     „Tworzymy dostępny dla klientów oraz przyjazny dla konsumentów DPS. Jego mieszkańcom dajemy nie tylko to czego potrzebują, ale – co najważniejsze – również to czego im dotąd brakowało. Poczucie bezpieczeństwa i troski o mieszkańca, to nasza dewiza”.

Nasze działania skupione są na trzech głównych celach:

1. Stworzyć DPS jako miejsce zapewniające poczucie bezpieczeństwa i miłości,
    w którym realizowane są podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców.
2. Stworzyć DPS jako miejsce przyjazne dla niepełnosprawności oraz
    umożliwiające wszechstronny rozwój.
3. Stworzyć DPS jako pomost do udziału w życiu społecznym, do integracji ze
    środowiskiem, a tym samym przeciwdziałać skutkom zinstytucjonalizowa-
    nego charakteru życia.

IV. Usługi świadczone przez DPS
1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia:
    a) miejsce zamieszkania,
    b) wyżywienie,
    c) odzież i obuwie,
    d) utrzymanie czystości;
2) opiekuńcze, polegające na:
    a)  pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
    b) pielęgnacji,
    c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3) wspomagające, polegające na:
    a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
    b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu,
    c) umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych,
    d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
    e) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
        i przedmiotów wartościowych,
    f) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności
       do informacji o tych prawach,
    g) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

W ramach powyższych usług DPS  w szczególności zapewnia:

1. 3 posiłki dziennie.
2. Możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz dietetycznego, zgodnie ze 
    wskazaniem lekarza.
3. Dostęp do podstawowych produktów żywności oraz napoi przez całą dobę.
4. Spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych.
5. W razie potrzeby – indywidualne karmienie.
6. Organizację terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej lub w pra-
    cowniach terapii.
7. Możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz prasy
    codziennej, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi
    dotyczącymi domów pomocy społecznej.
8. Organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia udział 
    w imprezach kulturalnych i turystycznych.
9. Możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych
    zgodnie z wyznaniem mieszkańca.
10. Regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia 
    i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu.
11. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca DPS.
V. Świadczenia zdrowotne

     DPS umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne są dostępne na ogólnie obowiązujących zasadach.
Zapewniamy codzienny kontakt z lekarzem.

VI. Baza lokalowa
     Budynki DPS są położone na terenie zadrzewionym, w Parku Wiejskim, o powierzchni 3 ha. Natomiast cały teren DPS posiada powierzchnię 9,2 ha.
Mieszkańcy są zakwaterowani w trzech wolnostojących budynkach mieszkalnych:
1) budynek „B” (trzykondygnacyjny) przeznaczony jest dla 83 osób
    – 41 pokoi dwuosobowych i 1 pokój jednoosobowy;
2) budynek „E” (dwukondygnacyjny) przeznaczony jest dla 23 osób
    – 1 pokój trzyosobowy, 6 pokoi dwuosobowych i 7 pokoi jednoosobowych;
3) budynek „F” (dwukondygnacyjny) przeznaczony jest dla  33 osób
    – 4 pokoje trzyosobowe, 6 pokoi dwuosobowych i 9 pokoi jednoosobowych.
Ponadto posiada:
1) pokoje dziennego pobytu,
2) jadalnię,
3) gabinet zabiegowo-pielęgniarski,
4) pomieszczenia do terapii,
5) kuchenkę pomocniczą,
6) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
7) palarnię,
8) pokój gościnny,
9) kaplicę.

VII. Struktura zatrudnienia
     Struktura zatrudnienia w DPS wynika z Regulaminu organizacyjnego DPS wprowadzonego Uchwałą Nr 72/2011  Zarządu Powiatu Łowickieg z dnia 16.05.2011 r.
uchwałą Nr 465/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 października 2006 roku. Schemat organizacji zatrudnienia przedstawia się następująco:
1. Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy
p.o. Kierownika: Natalia Mika
tel: /46/ 839-21-14 wew. 38
e-mail: kierownik.t-o@dpsborowek.pl

   1) Grupa Zabezpieczenia Całodobowej Opieki:
      a) Pielęgniarki,
      b) Opiekunowie/ki,
      c) Pokojowe.
   2) Stałe Grupy Terapeutyczno-Opiekuńcze (5 grup):
      a) Pielęgniarki
      b) Opiekunowie/ki
      c) Pokojowe.
2. Dział Administracyjno-Gospodarczy
kierownik: Beata Michalak
tel: /46/ 839-21-14 wew. 31
e-mail: kierownik.a-g@dpsborowek.pl

   1) Szef Kuchni:
      a) Kucharze,
   2) Inspektor ds. kadr - Ewelina Kaczor
      tel: /46/ 839-21-14 wew. 21
      sekretariat@dpsborowek.pl
   3) Magazynier,
   4) Kierowcy-Zaopatrzeniowcy,
   5) Konserwatorzy,
   6) Praczki, 
   7) Palacze C.O.
3. Dział Finansowo-Księgowy
główny księgowy: Ewa Jęczkowska
tel: /46/ 839-21-14 wew. 22
e-mail: ksiegowosc@dpsborowek.pl

   1) Księgowy,
   2) Kasjer.
4. Samodzielne Stanowiska Pracy:
   1) Starszy specjalista pracy socjalnej
       a) Pracownicy Socjalni,
e-mail: p.socjalny@dpsborowek.pl

   2) Instruktorzy Terapii Zajęciowej i K-O
e-mail: terapia@dpsborowek.pl

   3) Kapelan.

VIII. Personel DPS
W DPS zatrudnionych jest 86 osób w ramach 86 etatów kalkulacyjnych
 

 

Kategoria zatrudnienia

Stanowisko

Ilość etatów

Ilość osób

Ilość kobiet

Ilość mężczyzn

Kierujący jednostką

Dyrektor

1

1

-

1

Kierownik działu

3

3

3

-

 

 

Opieka i terapia

Pielęgniarka

6

6

6

-

Opiekun

32

32

26

6

Instruktor terapii

3

3

3

-

Pokojowa

15

15

15

-

 

Specjaliści

Pracownik
socjal.

1

1

1

-

St.specjal.pr.socjalnej

1

1

1

-

Kapelan

0,33

1

-

1

 

 

Personel biurowy

Księgowy

1

1

1

-

Inspektor

2

2

2

-

Magazynier

1

1

1

-

 

 

 

Pracownicy gospodarczy i obsługi

Kierowca-zaopatrzeniowiec

1

1

-

1

Kucharz

7

7

7

-

Konserwator

4

4

-

4

Palacz c.o.

4

4

-

4

Praczka

3

3

3

-

RAZEM

X

85,33

86

69

17

VIII. Zespoły Terapeutyczno-Opiekuńcze     W DPS są organizowane zespoły terapeutyczno-opiekuńcze. Ich celem jest opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Plany określają  indywidualne potrzeby mieszkańców oraz zakres świadczenia usług. Ponadto zespoły terapeutyczno-opiekuńcze oceniają realizację wcześniej ustalonych planów wsparcia,
a także prowadzą ich weryfikację.
Oceny oraz weryfikacje planów wsparcia są prowadzone nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy, oddzielnie dla każdego mieszkańca. W pracach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych także uczestniczą mieszkańcy DPS.
IX. Źródła i poziom finansowania działalności1. Dotacja wojewody – 70% budżetu DPS.
2. Opłaty mieszkańców za pobyt w DPS – 26% budżetu DPS.
3. Samorządy gmin – 3% budżetu DPS.
4. Sponsorzy i darczyńcy – 1% budżetu DPS.

Znalezione obrazy dla zapytania epuap

 

Adres skrytki ePUAP:

/dpsBorowek/SkrytkaESP

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny