Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje DPS "Borówek", nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Ustawa z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) nie określa wymogów formalnych wniosku jakie musi on spełniać.
                      Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

1.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa, ochrona życia prywatnego i rodzinnego, tajemnica lekarska i inne).

2.Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu z uwagi na brak przesłanek do uznania, że udzielenie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na podmiocie rozpatrującym wniosek. 

3.Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt 1 ustawy). 

4.Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do uzyskania informacji będących informacjami publicznymi, zawartych w przepisach innych ustaw np. informacji o środowisku, o zasobie geodezyjnym i in., które określają odmienne zasady i tryb dostępu do tych informacji oraz odpłatności.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Dom Pomocy Społecznej "Borówek" ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, DPS może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ustawy).

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 771

Udostępniono dnia: 07.10.2016 19:33

Dokument wprowadził:
Beata Michalak

Dokument opublikował:
Beata Michalak

Dokument wytworzył:
Beata Michalak

Wytworzono: 07.10.2016 r. godz 14:30

Podmiot udostępniający informację:
DPS "Borówek"

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 07.10.2016, 20:15, Beata Michalak: Edycja dokumentu Udostępnianie informacji publicznej
  • 07.10.2016, 20:13, Beata Michalak: Edycja dokumentu Udostępnianie informacji publicznej
  • 07.10.2016, 20:08, Beata Michalak: Edycja dokumentu Udostępnianie informacji publicznej
  • 07.10.2016, 20:01, Beata Michalak: Dodanie załącznika Wniosek o dostęp do informacji publicznej
  • 07.10.2016, 19:50, Beata Michalak: Edycja dokumentu Udostępnianie informacji publicznej
  • 07.10.2016, 19:33, Beata Michalak: Utworzenie dokumentu Udostępnianie informacji publicznej